小丑电影迅雷在线观看免费_ -|五方幢├平阴卫生局
淘宝减肥药排行榜十强
只推淘宝安全有效的减肥药

当前位置:小丑电影迅雷在线观看免费 > 减肥产品

小丑电影迅雷在线观看免费

时间:2020-05-26 15:10  编辑:芦山卖车

小丑电影迅雷在线观看免费

遵义的母亲河—湘江

——回溯历史

遵义地区善称某河为某水,故湘江又称湘江水。

湘江,遵义人的母亲河,每时每刻都在欢歌笑语,心情流淌,孕育着遵义儿女,见证着遵义沧桑。

可时至今日,湘江的取名不知从何时起。

关于湘江,我们对叙述她的资料作一个列举:

1、网络知识:

湘江河是遵义人的母亲河,源于中心城区北部高坪河、喇叭河,两河汇于城区北郊观音阁,经中心城区至深溪镇附近,汇入乌江。

干溪河、高泥河、洛江河、忠庄河、虾子河、舟水河是湘江河的支流。

2、湘江河的具体位置(http://zhidao.baidu.com/new?fix=&ct=17&pn=0&tn=ikask&rn=10&word=&cm=1&lm=394496&taskid=1004):

从高桥到万里路龙溪桥穿城而过(高桥-洗马桥-石龙桥-新华桥-可桢桥-播洲桥-狮子桥-万里桥-迎红桥-龙溪桥)凤凰北路-凤凰南路-丁字口转-中山路-万里路到桃溪路口。

3、湘江一名的的最早出现—明宋濂《杨氏家传》(遵义府志有955页有载):

轸字德舆,美髯长身,状貌环伟,刚果勇决,人服其能。赏病旧堡隘陋,乐堡北二十里穆家川山水之佳,徙(xǐ,迁移)治之,是为湘江。

宋濂(1310—1381)字景濂,号潜溪,别号玄真子、玄真道士、玄真遁叟。汉族,浦江人,元末明初文学家,曾被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”,学者称太史公。

可见,在明朝前就有湘江之名。

4、湘江水——《遵义府志·卷五·水道考·湘江水》(167-169):

湘江上流二支。

右支:名桃溪,源自遵义县西北八十里山中流出,经夏家沟东北流十五里,过松林场,又十里,至上庄坝,一水自板水沟出、东流十里来会。又十里,至下庄坝,一水自毛獭沟出,东流十里来会。又东十里,为牛蹄塘,一水自县北五十里九龙山麓洞出,西南流十余里来会。东十里,为罗家河。又南十里,过四涯坝,一水自县北六十里鱼孔洞出,东流十里至崖底,又十五里过江村,受左岸龙洞之水、东流十五里来会。又南流十五里,过迎水寺,又西南二十里,过巷口场,又十里,过红崖,一水自县西五十里之一里场龙井出,西南流十里过经藏寺,又东十里过后田,又东南十里为小溪,又十五里来会。又西南十五里,为官渡头。又东南十五里,为老龙塘。又十里,过桃溪寺,又五里,为二道河,一水自县南二十里龙坑场之大龙塘出,东北流十里过忠庄铺,又五里来入之。又东南五里,过下场水桥,又五里,至合(方言读为“葛”)口。

左支:名穆家川,源自遵义县西北四十里金鼎山左麓大板水沟龙井流出,东北十五里,过海龙坝,一水自县北四十里海龙囤山麓流出,为那巴(又名为“喇叭”)水,西南流二十里来合,为龙马溪。又东北流十五里,过大觉寺,又五里,至得鹿桥。会川河自县北四十里李村坎龙井流出,东北十里,过高坪,又十里、过檬子桥,又五里、过董公寺,又八里,为九(上“巴”下“山”,今改为“节”)滩。又五里、至得鹿桥来会之。又西南五里,至普济桥(今高桥),有竹(左“鼠”右“留”)溪(今名为泥桥河1)自县西大银坎东流过半山涯来入。又南三里,过群治北关,沿城经东关福寿桥(今新华桥),又南二里,过狮子桥,经湘山,鹤池水出山麓,流入之。又西南流,经县学宫东南流五里,至合口,两水相会,是为湘江(可知,在清之前,未呼老城段为湘江,后自老城段亦为湘江)。

又东南五里,为杨渡头。又十五里,为小塘河。又东十五里,为两渡水。又二十里,至猪槽塘,会于洪江。

又“按:今湘江即温水,洪江即黔水。湘江当以桃溪为正源,其发处即汉符县东南境,为班(班固)、许(许慎)所指之温水无疑。此水南流入洪江,洪江南注入乌江。则班氏所言(左“黑”右“甘”)水,亦必指今之洪江水。”

5、湘江——《续遵义府志·卷五·水道·湘江》(198页):

前志谓遵义之水曰湘、曰洪,以仁为别称曰乐安,次及湄潭。古今称谓考(上“西”下“放”,理解为“校”)精祥。惟四水会同则无主名,又混叙入乌江,是为不合。今采湘江经治城南合桃溪,又南东至猪槽塘合洪水,又东至渡上关,乐安江出云门囤合,湄潭河不三里来合,四水汇同一江,又南流为九皇渡,又南西行六十里至羊岩,又二十里至合口入乌江。前志黄滩关下注云即湘、共、乐安、湄潭四水会成之江,又合口关下亦云湘、共、乐安三水合流至此入乌江是也。

6、《遵义市志·水文·地表水》(141页,第六章):

湘江为长江水系乌江的支流,发源于大娄山脉南麓,自西北向东南流经市境后折向东流,于遵义县三星场汇入乌江,全长143公里。

湘江有喇叭河、高坪河两条源流,二源于城西北官塘汇合后始称湘江;境内有洛江、泥桥河、舟水河、干溪河、虾子河、小河、磨刀溪等大小支流多条,主要支流为洛江……

喇叭河发源于金顶山北麓遵义县境杨霍堡,源头段旧称哪吧水,以下旧称栗溪、立溪,俗称后河。喇叭流经市境海龙坝、大觉寺、水岜岩至安塘,全长26.4公里……

高坪河发源于大娄山南麓遵义县境龙家沟,旧称会川河。高坪河流经市境董公寺、茅草铺至官塘,全长26.1公里……

洛江发源于遵义县境轿子山东麓大板坡,旧称罗江、红岩河、桃溪。洛江流经市境巷口场、桃溪寺、南门关至木龙溪汇入湘江,全长41.1公里……

7、《遵义市地名志·湘江》(402页):

湘江在明以前,叫做穆家川,萦迂宛转,夹在新老两城之间,颇为遵义生色。湘江之名,来历不详。穆家川之名,其来历志书亦无记载,据传唐僖宗时,南诏国陷播州,山西人杨端应募征讨,收复失地后,驻守播州,世袭此土。传到第六代杨昭……因此,杨六郎曾至贵州,穆桂英家一支后裔,因定居江畔,遂称穆家川……

(403页)合口:

遵义方言读为(guó)口。位在市南万福桥西,外环路经其北侧,为我市湘江、洛江汇合之处……

8、《历史的结点》(36页):

……据穆氏族谱记载,唐乾符三年(公元876年)穆星天举兵入播,平南诏,继为杨端为功在九节滩设宴以药酒毒害;星天之子状告朝廷,而朝廷适逢乱世,无力勘定,便敕封穆星天为国公,建庙祭祀。杨端迁居白锦堡,穆氏经营白田坝(今遵义老城一带)。宋淳熙三年(1176年),杨轸强占穆家川(今遵义老城),穆氏别建新街曰穆家巷(今遵义中华路)。宋嘉定十二年(1219年),杨粲诛杀穆永忠。穆氏星散,于宋端平年间(1234-1236年)择地官仓响水田(今桐梓境)落业……

9、《古汉语大词典》:

湘:①烹煮。《诗·召南·采蘋》:“于以湘之?维锜及釜。”②[湘江],水名。湖南省最大的河流。③湖南省的简称。

10、《遵义府志·卷八·庙坛》:

穆家庙(233页):

在丁字口,川主行祠。

三抚老穆相公祠(243页):

唐乾符三年,太原杨端应募赴播州平南诏。贼退,授武略将军,遂居播地。有善政,后播人立祠以祀,称为“三抚老穆相公”,附以严、唐、罗、冉为四官财神,至今遍祀。

好像这个字就是专门为湖南省发明的一样,第一个意思现在几乎没有用了。有一些给孩子取名时有可能用。

从上面的资料可以看出,湘江最早的名字出现在《杨氏家传》中,而杨氏家传是无末明初的大文学家。他写《杨氏家传》时,肯定是受获得了杨氏的很多信息的,当然,“湘江”一名也应该是之前就有了的。至于是什么时候?目前还没有考证到具体的时间。

如果杨轸迁到穆家川,是因为不光彩的手段,对地名作一些改动,也是有可能的。杨家和穆家的矛盾主要集中在1176年-1219年。

关于穆氏因平南诏入播,史无可考,穆氏族谱中也是含糊其辞。但有两点值得肯定的是:一是穆杨两家肯定发生过矛盾;二是杨氏的坐大,剪除异己的斗争是必然的。

那么,我们可以从推理出一些问题:杨氏剪除了异己,对穆家在该地的一些地名作一些变更是有可能的,从穆家叙述的关系来讲,不可能是杨端时更名的,也不可能是杨轸时更的名,因为这时穆氏仍在中华路一带居住。说明关系还没有彻底的弄疆。

最有可能更名应该是1219年以后,穆氏讲到是本家是在1134年至1136年间星散的,所以在此之后,杨氏已经把穆氏逐出了。这个时候,杨氏已经在播州拥有了绝对的统治权了,这样肯定要大兴土木,来个焕然一新。

所在,这时个把相应的与穆家有关的重要地名更更名,是顺理成章的事。湘江一名有可能来自于1219-1236年左右。

至于为什么要改为湘江呢?是不是与湖南的湘江有关系呢?是不是与《诗·召南·采蘋》:“于以湘之?维锜及釜。”有关系呢?是不是杨、穆两族相斗时的惨烈场景引起的原因?还是偶然的原因?我们都无从得知。

如果还可以从其他的渠道找到相关的证据的话,那可好了。

但是,我们可以这样说,与湖南的湘江没有多大的关系,古人取名,不但有避讳,也忌重复,从古代的文人们写文章就可以看出,一个意思有好几个不同的汉字来表达,为的就是避免在同一篇文章的重复现象,如“之、往、徂、去、到”等都可能表示同一个意思。

还有,与杨、穆两族斗争的惨烈场景可能也没多大的关系,杨氏是斗争的胜利者,他们的喜悦不希望被惨烈的场景所冲淡。

说起与《诗·召南·采蘋》:“于以湘之?维锜及釜。”有关,还可以推理,因为在宋代,杨氏大量的“建学养士”有一定的关系,汉学在播州的兴起,杨氏有不可抹杀的功劳。从这句诗的意思来讲,湘有烹煮的意思。杨氏把穆氏从遵义赶出去了,感受到了成功的喜悦,觉得自己胜利了,已经掌握了播州的统治权,排除异己就像烹煮食物一样,有“人为鱼肉,我为刀俎”之势。所以把“穆家川”更名为“湘江”,很有意思,可以长久地纪念着杨氏的功绩,也可以提示自己,不要忘了剪除异己,烹煮敌人。

至于“湘山寺”,更应该迟于湘江得名,穆家川不会是因为有了湘山寺而命名为湘江的。

从《杨氏家传》中,我们更相信是杨氏把“穆家川”更名为“湘江”的。所以,湘江一名应该是在1219年至1236年左右。

从地图的标来看,主要是把入乌江前与湄江交汇处的前后段标为湘江《贵州省实用地图册》(2007年3月第8版48-49页)、《中国城乡交通地图册》(2007年1月第10版220页)、《遵义市设备交通旅游图》(2009年1月3版)、《遵义市政区图》(《遵义文化纵览》彩页);但是在《遵义县教育志》(1991年10月第1版)29页龙坪区图上,在流出遵义市,流经深溪至大窝段,标有湘江一名;在《贵州省遵义市地名志》(1981年编写)的《遵义市地名图》上,把在与洛江河汇合处标注为湘江、该书12页后,就直接把从高桥起下面的河段标为湘江。在《遵义府志·卷五·水道考·湘江水》中记载“又南三里,过群治北关,沿城经东关福寿桥,又南二里,过狮子桥,经湘山,鹤池水出山麓,流入之。又西南流,经县学宫东南流五里,至合口,两水相会,是为湘江”可知,此处所述的湘江就在出万福桥的河段才叫湘江。至于为什么在不同的书籍时对湘江在河段上的标注不同的,这个原因也不可悉知,大概原因是后来的标家们没有认真理解“赏病旧堡隘陋,乐堡北二十里穆家川山水之佳,徙(xǐ,迁移)治之,是为湘江”这段话的意思吧,是为湘江,是因为迁到穆家川后取的名,因为这里的山水极佳,所以在迁去后,不喜欢之前穆家在这里居住所命名的为穆家川,所以更名为湘江,这个原因吧。

顺利说说:

在《遵义府志·卷八·庙坛》中有三抚老穆相公庙,上面有述。

三抚老穆相公庙不可能是祭祀杨端的,有以下几条理由。

一是杨端历来被称为太师(子孙遂家于播,宋赠太师。),又叫三抚老穆相公令人生颖,再者,在杨氏家传中没有提到过三抚老穆相公这个名,并且,太师这个名字是宋朝赠的,皇帝赠的名号肯定很有意义,很重要,而且没有敢改。所在,之后不可能对杨端有三抚老穆相公之称,称太师就是杨氏的荣耀。

二是杨、穆两家有世仇,后人没有理由称杨端为三抚老穆相公,古人最讲究避讳的,像这样的世仇,还要以仇家的姓弄个名号祭祀,这于情理上说不能。

三是1600年平播以后,杨氏绝祀。从《平播全书》中可以看出,杨氏在播州的建筑被烧毁一空,更令人痛心的是,连杨氏的祖墓也多被盗掘。杨氏的庄园、家庙、囤堡、私衙、公署等,官兵一炬,焚之大火,无一幸存。如今凭吊的不过是几块没有被炮火彻底摧毁的石头罢了,人们只能抱着一想象来回忆1600年前杨氏在播放的辉煌了。怎么还会有“三抚老穆相公庙”幸存下来让人们知道那是祭祀杨端的呢?更不可能是“至今遍祀”的状况。

好了,我们对照《贵州省遵义市地名志》来理一理湘江的脉络吧,为了行文方便,我们用表格列出,自上面下分别是湘江河的支流的顺序:

立溪

(栗溪)

高坪河

马脑河

喇叭河

干溪河

泥桥河

(竹鼠留溪)

泥溪沟

洛江河

(罗江、桃溪、罗家河)

小河

舟水河

(蚂蚁河、敖皿水,舟水)

凉水河

小河

。

猜你喜欢

最安全有效的减肥药

最安全有效的减肥药

编辑:小徐

现在的减肥药真的是真假难分,在选择减肥药的同时也应该更加小心,减肥药多种多样,那么如何才能选择最安全有效的减肥药,也成了很多小仙女的内心疑问,下面就跟着小丑电影迅雷在线观看免费小编一起看一下,如何选择最安全有效的减肥药。 最安全有效的减肥药选购方法 1、首先需要观察产品的外包装,在包装中可以看到其配方是不是含有激素,含有激素的减肥药对身体的内..

吃减肥药失眠

吃减肥药失眠

编辑:小徐

随着现在流行以瘦为美,很多人会不顾身体的健康选择减肥药,达到快速减肥瘦身的效果,但是很多减肥药都是有副作用的,副作用比较轻的就是失眠现象,那么吃减肥药出现失眠是怎么回事儿?如果出现失眠后,我们应该怎样缓解? 吃减肥药失眠是怎么回事 减肥药中富含安非他命,所以减肥药服用了太多会有失眠现象,服用减肥药期间,身体会逐渐出现抗药性,身..

最新文章